Zakończony
od 30.04.2019 do 28.06.2019

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ) informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-006/19 w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, złożono 58 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 115 423 518,02 zł.

 

Poniżej publikujemy listę odpowiedzi na najcześciej zadawane pytania dotyczące naboru w ramach działania 1.5

Uwaga! 3.06.2019 został zaktualizowany Serwis Beneficjenta LSI2014. Szczegóły znajdują się pod linkiem: http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/info_dla_uzytkownika_lsi2014_aktualizacja_20190603_2.pdf

Uwaga. Komunikat dla Wnioskodawców z działania 1.5 (konkurs dla sektora turystycznego).

Uchwałą nr 545/19 z dnia 29 marca 2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dokonał aktualizacji obszaru Specjalnej Strefy Włączenia (SSW). W wyniku aktualizacji do obszaru SSW została dołączona gmina Kamień Pomorski.

W związku z powyższym w ramach konkursu nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-006/19 dla określenia obszaru SSW zastosowanie mają zarówno ww. uchwała, jak i dotychczas obowiązująca uchwała nr 488/18 z dnia 27 marca 2018 r. Oznacza to, że o dofinansowanie w zakresie przedsięwzięć obejmujących bazę z funkcją noclegową, bądź spa&wellness, mogą ubiegać się zarówno przedsiębiorcy, którzy zlokalizują inwestycję na obszarze sprzed aktualizacji SSW, jak i przedsiębiorcy, których projekty będą realizowane na obszarze SSW po aktualizacji.

Linki do ww. uchwał znajdują się pod adresami:

http://bip.wzp.pl/artykul/uchwala-nr-54519-zarzadu-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-z-dnia-29-marca-2019-r

http://bip.wzp.pl/artykul/uchwala-nr-48818-zarzadu-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-z-dnia-27-marca-2018-r

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, typ projektów: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności w sektorze turystyki w obszarze turystyki wodnej, turystyki aktywnej (w tym w szczególności turystyki rowerowej), turystyki poznawczej i kulturowej.

Numer konkursu: RPZP.01.05.00-IZ.00-32-006/19

Informacja o konkursie

 

Termin, od którego można składać wnioski

30 kwietnia 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 czerwca 2019 r. (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) do godz. 15:00).

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2019 r.

Miejsce składania wniosków:

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków :

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów do godz. 15:00 oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 5 lipca 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.5 dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorstwom z sektora MŚP, tj.: mikroprzedsiębiorstwom, małym przedsiębiorstwom oraz średnim przedsiębiorstwom (w rozumieniu Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W konkursie zaplanowano wsparcie następującego typu projektu: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności w sektorze turystyki w obszarze: turystyki wodnej, turystyki aktywnej (w tym w szczególności turystyki rowerowej), turystyki poznawczej i kulturowej.
2. Wsparciem objęte będą projekty wpływające na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu oraz wpisujące się w obszary wskazane w dokumencie strategicznym „Polityka Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w sektorze turystyki” wyłącznie w zakresie wskazanym poniżej, tj.:

 • turystyki wodnej,
 • turystyki aktywnej, w tym w szczególności turystyki rowerowej,
 • turystyki poznawczej i kulturowej.

3. Wsparcie w konkursie kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia, których realizacja prowadzi do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali regionalnej, obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

 • budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
 • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
 • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
 • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

4. Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
5. Warunkiem koniecznym jest, aby realizacja projektu prowadziła do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie ponadregionalnym.

Kryteria wyboru projektów:

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 4 000 000,00 zł

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 500 000,00 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 19 415 700,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta piętnaście tysięcy siedemset złotych 00/100).

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu:

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Inne ważne informacje:

Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Pytania i odpowiedzi:

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki: