Zakończony
od 03.12.2018 do 01.03.2019

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 22 kwietnia 2020 r. w związku zakończeniem procedury odwoławczej (etap sądowy) podjął decyzję o dofinansowaniu kolejnych 5 projektów na kwotę dofinansowania 9 056 370 zł. W związku z powyższym zaktualizowana została lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 17 grudnia 2019 r. podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w ramach naboru o kwotę 14 392 862,40 zł. Jednocześnie w związku zakończeniem procedury odwoławczej (etap przedsądowy) zaktualizowana została lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów. Na zaktualizowanej liście uwzględniono również rezygnacje wnioskodawców z realizacji projektów. W wyniku zwiększenia alokacji dofinansowanie otrzymało dodatkowo 10 projektów na kwotę dofinansowania 16 459 530,33 zł.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że w dniu 9 lipca 2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zwiększył kwotę środków przeznaczonych  na dofinansowanie  projektów  w ramach  konkursu o 63 498 900,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informujemy, że zakończono ocenę wniosków. Decyzja o dofinansowaniu projektów w ramach dostępnej alokacji zostanie podjęta na posiedzeniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w drugim tygodniu lipca br. Informujemy, że w odpowiedzi na konkurs złożono 115 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 220 523 504,00 zł.

Pytania i odpowiedzi

Poniżej prezentujemy listę odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące konkursu:

Zmiany w naborze wniosków

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, Typ projektu: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw

Numer konkursu: RPZP.01.05.00-IZ.00-32-005/18

Informacja o konkursie

Termin, od którego można składać wnioski:

3 grudnia 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski:

1 marca 2019 r. (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) do godz. 15:00).

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Lipiec 2019 r.

Miejsce składania wniosków:

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 LSI2014 w terminie naboru projektów oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 8 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.5 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są przedsiębiorstwa z sektora MŚP, tj.: mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1.  W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie typu projektów – Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw.

2. Wsparcie w konkursie kierowane jest wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego określonych w Wykazie inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego  stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu lub w branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości.

3. Konkurs dedykowany jest następującym inteligentnym specjalizacjom:

a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,

b) zaawansowane wyroby metalowe,

c) produkty drzewno-meblarskie

d) opakowania przyjazne środowisku,

e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,

f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,

g) multimodalny transport i logistyka,

h) produkty oparte na technologiach informacyjnych.

4. O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

- budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,

- wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,

- zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,

- zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

5. Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Kryteria wyboru projektów:

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

  • ·55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
  • ·45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

 

Minimalny wkład własny wnioskodawcy stanowiący udział w wydatkach kwalifikowalnych wynosi:

  • ·45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
  • ·55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 4 000 000,00 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 500 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 38 501 100,00 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset jeden tysięcy sto złotych 00/100).

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu:

Wzór wniosku o dofinansowanie:

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu:

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje:

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Pytania i odpowiedzi:

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki:

Wersje archiwalne

 

Wiadomości

Dostępne 2 wiadomości do tego konkursu

Zwiększenie alokacji w ramach naboru dla Działania 1.5

19.12.2019 Wyniki naborów wniosków Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.5

11.07.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków