Zakończony
od 30.05.2018 do 30.07.2018

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą nr 2186/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w ramach naboru RPZP.01.06.00-IZ.00-32-003/18 o kwotę 14 413 549,03 zł. Jednocześnie w związku z oszczędnościami w projektach zaktualizowana została lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów. W wyniku zwiększenia alokacji dofinansowanie otrzymały dodatkowo 4 projekty na kwotę dofinansowania 14 574 826,36 zł.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 12 listopada 2019 r. zaktualizował listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów. Lista ta uwzględnia rezygnację Beneficjentów z realizacji projektów nr: RPZP.01.06.00-32-0023/18 oraz RPZP.01.06.00-32-0017/18.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że w dniu 14 maja 2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zwiększył kwotę środków przeznaczonych  na dofinansowanie  projektów  w ramach konkursu nr RPZP.01.06.00-IZ.00-32-003/18 o 8 420 102,65 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (do kwoty 46 315 502,65 zł).

Zmiany w naborze wniosków

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia.

Numer konkursu: RPZP.01.06.00-IZ.00-32-003/18

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski:

30 maja 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski:

30 lipca 2018 r. (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) do godz. 15:00).

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

grudzień 2018 r.

Miejsce składania wniosków:

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku
o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 6 sierpnia 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.6 dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorstwom z sektora MŚP, tj.:

a)    mikroprzedsiębiorstwom,

b)    małym przedsiębiorstwom,

c)    średnim przedsiębiorstwom

w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

    1.W ramach konkursu wspierane będą inwestycje prowadzące do stworzenia znaczącej liczby trwałych miejsc pracy oraz podniesienia konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia.

    2. Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące zarówno działalności produkcyjnej, jak i działalności usługowej przedsiębiorstwa, zlokalizowane na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia, obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technlologicznych, prowadzące do:

których realizacja prowadzi do stworzenia trwałych miejsc pracy.

      3.Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Kryteria wyboru projektów:

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

                  55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,

                  45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

                  55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,

                  45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu może wynieść 10 000 000,00 zł.

Kwota dofinansowania będzie uzależniona od rzeczywiście utworzonej w wyniku realizacji projektu liczby miejsc pracy przy założeniu, że za utworzenie:

  • powyżej 10 miejsc pracy – dofinansowanie wyniesie do 200 000 zł za każde kolejne miejsce pracy, przy zachowaniu maksymalnego poziomu dofinansowania projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 37 895 400,00 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu:

Wzór wniosku o dofinansowanie:

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu:

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje:

Pytania i odpowiedzi:

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki:

Wersje archiwalne:

Wiadomości

Dostępne 1 wiadomości do tego konkursu

Zwiększenie alokacji w ramach naboru dla Działania 1.6

20.12.2019 Wyniki naborów wniosków Wyniki naborów wniosków