Aktualny
od 15.05.2019 do 31.12.2020

 

 

Zmiany w regulaminie naboru

Uwaga! 3.06.2019 został zaktualizowany Serwis Beneficjenta LSI2014. Szczegóły znajdują się pod linkiem: http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/info_dla_uzytkownika_lsi2014_aktualizacja_20190603_2.pdf

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu - projekty pozakonkursowe.


Numer naboru: RPZP.02.01.00-IZ.00-32-003/19

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

15.05.2019

Termin, do którego można składać wnioski

Tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz
z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie wskazanym w wezwaniu oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej
w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści Regulaminu naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu dofinansowanie udzielane będzie jednostką samorządu terytorialnego. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 2.1 przewiduje się wsparcie w ramach jednego typu projektu: Typ 3: Projekty zwiększające świadomość ekologiczną – projekty o charakterze stacjonarnym.

W ramach ww. typu możliwa jest realizacja demonstracyjnych projektów z zakresu budownictwa pasywnego, którym towarzyszą działania informacyjno – promocyjne powodujące zmianę nastawienia mieszkańców do oszczędzania energii.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu naboru

Finanse

  1. Kwota środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego naboru wynosi łącznie 25 000 000,00 EUR (słownie: dwadzieścia pięć milionów 00/100 euro). Na dzień aktualizacji niniejszego regulaminu kwota ta w PLN wyliczona w oparciu o kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego ww. aktualizację wynosi 106 287 500,00 PLN (słownie: sto sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset 00/100 PLN).
  2. W ramach naboru możliwe jest również dofinansowanie projektów ze środków budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie RPO WZ.
  3. Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.
  4. Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków BP wynosi: 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
  5. Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
  6. Minimalna/maksymalna wartość projektu – nie dotyczy.
  7. Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – nie dotyczy.
  8. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi – nie dotyczy.

Niezbędne dokumenty

 

Aktualny Regulamin naboru

 

Inne ważne informacje

 

  1. O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty, które pozytywnie przeszły proces identyfikacji projektu pozakonkursowego, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 t.j.) oraz zostały wpisane do Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą, stanowiącego załącznik nr 5 do SOOP.
  2. W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów:

Wiadomości

Dostępne 1 wiadomości do tego konkursu

Zmiana Regulaminu naboru dla Działania 2.1

02.08.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmiany Regulaminu konkursu