Zakończony
od 02.11.2017 do 31.12.2019

 

Wyniki naboru: 

 

Zmiany w naborze wniosków

Zmiany w Regulaminie konkursu dla działania 2.13 z dnia 11.12.2019 r.

Zmiany w Regulaminie konkursu dla działania 2.13 z dnia 10.09.2019 r.

Zmiany w Regulaminie konkursu dla działania 2.13 z dnia 30.07.2019 r.

Zmiany w Regulaminie konkursu dla działania 2.13 z dnia 17.06.2019 r.

Zmiany w Regulaminie konkursu dla działania 2.13 z dnia 14.05.2019 r.

Zmiany w Regulaminie konkursu dla działania 2.13 z dnia 30.11.2018 r.

Zmiany w Regulaminie konkursu dla działania 2.13 z dnia 21.05.2018 r.

Zmiany w Regulaminie konkursu dla działania 2.13 z dnia 23.01.2018 r.

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju udostępniło nową funkcjonalność strony internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Jednocześnie przypominamy o tym, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowy sposób upubliczniania informacji o zamówieniu.

Portal w nowym kształcie umożliwia publikację ogłoszeń dotyczących zamówień udzielanych wg zasady konkurencyjności zarówno przez Beneficjentów, jak również przez Wnioskodawców rozpoczynających realizację projektu i wszczynających postępowanie o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, a po ogłoszeniu naboru wniosków.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku projektów objętych regułami pomocy publicznej (np. inwestycja początkowa realizowana przez małe lub średnie przedsiębiorstwo) rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ) pisemnego wniosku o przyznanie pomocy.

IZ RPO WZ przypomina, że stosownie do zapisów punktu 14 sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków z dnia 19 lipca 2017 r. Wnioskodawca rozpoczynający realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego zobowiązany jest upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

W celu spełnienia powyższego wymogu po wejściu na ww. stronę należy w pierwszej kolejności wybrać opcję „Dodaj ogłoszenie”, następnie „zarejestruj się” i wybrać wariant rejestracji Jestem Wnioskodawcą.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.13 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej samorządu województwa, mający na celu zmniejszenie energochłonności budynków (wielorodzinnych) i publicznych.
Konkurs ma charakter zamknięty – niepodzielony na etapy.

Numer konkursu: RPZP.02.13.00-IZ.00-32-K01/17

Instytucją organizującą nabór jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, której funkcję pełni Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Zadania w ww. zakresie wykonuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (adres: ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin), poprzez:
Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Jagiellońska 32 U/5
70-382 Szczecin

 

Skład KOP

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

2 listopada 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31 grudnia 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Jagiellońska 32U/5
70-382 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK (Instytucji Organizującej Konkurs) pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie, tj. do 7 stycznia 2020 r. Suma kontrolna, którą oznaczony jest pisemny wniosek o przyznanie pomocy, musi być tożsama z sumą kontrolną wniosku opublikowanego w LSI. Aby zapewnić zgodność sum kontrolnych, wydruku odpowiedniego pisemnego wniosku o przyznanie pomocy należy dokonać po opublikowaniu wniosku w LSI.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach działania 2.13 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej samorządu województwa podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

  • samorząd województwa
  • jednostki podległe samorządowi województwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksową głęboką modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

W ramach naboru możliwe jest również dofinansowanie projektów ze środków budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie RPO WZ* w wysokości nieprzekraczającej 10% wydatków kwalifikowalnych projektu (w przypadku zgody ministra właściwego do spraw rozwoju powyższa wartość może zostać zwiększona).

*Środki budżetu państwa zapewnione w ramach Kontraktu Terytorialnego na realizację RPO WZ, przeznaczone na finansowanie wkładu krajowego i stanowiące uzupełnienie do środków z EFRR.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi  łącznie 6 521 183,00 EUR  (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt trzy 00/100  EUR), kwota ta w PLN wynosi ok. 27 724 809,00 PLN  (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dziewięć złotych 00/100 PLN).

IZ RPO WZ zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym naborze o czym poinformuje na stronie internetowej www.rpo.wzp.pl.

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od dnia 11.12.2019 r.)
Załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od dnia 11.12.2019 r.)

 

Dokumenty archiwalne:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Uwaga: Załączniki 6.7 Dokumenty potwierdzające posiadanie środków na współfinansowanie projektu, tj. dokument dostępny w rejestrach publicznych, nie musi zostać załączony do wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej.
Za skuteczne dostarczenie w/w załącznika IOK uznaje wskazanie w treści wniosku o dofinansowanie adresu internetowego odsyłającego do strony, na której dostępny jest przedmiotowy dokument oraz wskazanie np. nr uchwały oraz pozycji w budżecie, pod którą znajduje się inwestycja, na którą zostały zabezpieczone środki oraz przedłożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu Rozdział IV Rozstrzygnięcie konkursu i procedura odwoławcza.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: sek_wwsrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 10 300.

Linki