Zakończony
od 01.10.2018 do 30.11.2018

 

Wyniki naboru: 
application/pdf
93.42 KB

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowaniew ramach Działania 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.   

Numer konkursu: RPZP.02.06.00-IZ.00-32-K02/18

Informacje o konkursie:

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Termin, od którego można składać wnioski:

1 października 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski:

30 listopada 2018 r. do godz. 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

kwiecień 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Jagiellońska 32U/5
70-382 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie polega na opublikowaniu wniosku o  dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie, tj. do dnia 7 grudnia 2018 r. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy opublikować najpóźniej do godziny 15:00 ostatniego dnia trwania naboru tj. 30 listopada 2018 r. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 2.6 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
- jednostki organizacyjne jst,
- osoby prawne jst.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego działania: Zmniejszona energochłonność budynków mieszkaniowych (wielorodzinnych) i publicznych oraz  celu strategicznego 1 Strategii ZIT SOM: Przestrzenna i funkcjonalna integracja Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – zintegrowana przestrzeń. W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać następujące typy projektów:
- Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.

Kryteria wyboru projektów:

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Finanse

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (EFRR) wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

2. W ramach niniejszego konkursu nie ustala się:
- minimalnej ani maksymalnej dopuszczalnej wartości całkowitej projektu.
- minimalnej ani maksymalnej dopuszczalnej wartości wydatków kwalifikowalnych.

3. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi łącznie 6 544 269,00  PLN (słownie: sześć milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych  00/100).

Niezbędne dokumenty:

Wersje archiwalne:

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Inne ważne informacje:

Linki:

Serwis Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

https://beneficjent2014.wzp.pl/serwis/index.html

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Pytania i odpowiedzi:

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych, ul. Jagiellońska 32 lok.U/5, 70-382 Szczecin – tel. 91 44 10 300, e-mail: wwdsrpo@wzp.pl