Zakończony
od 03.07.2017 do 22.12.2017

 

Lista projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania z dnia 09.05.2018 r.

 

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju udostępniło nową funkcjonalność strony internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Jednocześnie przypominamy o tym, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowy sposób upubliczniania informacji o zamówieniu.

Portal w nowym kształcie umożliwia publikację ogłoszeń dotyczących zamówień udzielanych wg zasady konkurencyjności zarówno przez Beneficjentów, jak również przez Wnioskodawców rozpoczynających realizację projektu i wszczynających postępowanie o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, a po ogłoszeniu naboru wniosków.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku projektów objętych regułami pomocy publicznej (np. inwestycja początkowa realizowana przez małe lub średnie przedsiębiorstwo) rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ) pisemnego wniosku o przyznanie pomocy.

IZ RPO WZ przypomina, że stosownie do zapisów punktu 14 sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków z dnia 19 lipca 2017 r. Wnioskodawca rozpoczynający realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego zobowiązany jest upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

W celu spełnienia powyższego wymogu po wejściu na ww. stronę należy w pierwszej kolejności wybrać opcję „Dodaj ogłoszenie”, następnie „zarejestruj się” i wybrać wariant rejestracji Jestem Wnioskodawcą.

Zmiany w naborze wniosków

Skład KOP

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi.

Numer naboru: RPZP.02.09.00-IZ.00-32-K01/17

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski:

03.07.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski:

22.12.2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą udostępnionego do tego celu systemu teleinformatycznego, tj. Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI), dostępnego pod adresem: http://beneficjent2014.wzp.pl/. Natomiast pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć do IOK (Instytucji Organizującej Konkurs):
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego,
ul. Jagiellońska 32 lok. U/5, 70-382 Szczecin.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

maj 2018 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK (Instytucji Organizującej Konkurs) pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 29.12.2017 r.

Termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Za datę założenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego. W przypadku nadania przesyłki u operatora innego niż ten, o którym mowa powyżej (np. pocztą kurierską), pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do IOK w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru tj. do 29.12.2017 r.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy opublikować najpóźniej do godziny 15:00 ostatniego dnia trwania naboru tj. 22 grudnia 2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

a) przedsiębiorcy,

b) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

c) jednostki organizacyjne jst,

d) jednostki sektora finansów publicznych,

e) szkoły wyższe,

f) kościoły i związki wyznaniowe,

g) wspólnoty mieszkaniowe,

h) spółdzielnie mieszkaniowe,

i) instytucje oświatowe i opiekuńcze,

j) zakłady opieki zdrowotnej,

k) grupy producentów rolnych,

l) organy administracji rządowej prowadzące szkoły,

m) organizacje pozarządowe,

n) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi przede wszystkim z biomasy, biogazu i energii słonecznej.

Kryteria wyboru projektów:

Stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse:

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

  • Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (EFRR) wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu, z zastrzeżeniem szczegółowych uregulowań dotyczących projektów objętych regułami pomocy publicznej.

Minimalny wkład własny oraz  mminimalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu:

  • Minimalny wkład własny - 15%.
  • W ramach konkursu ustala się minimalną dopuszczalną wartość wydatków kwalifikowalnych projektu, która wynosi 100 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

  • 13 043 477,52 PLN (słownie: trzynaście milionów czterdzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 52/100).
     

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu:

Dokumenty archiwalne:

Wzór wniosku o dofinansowanie:

Stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu:

Stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu wybieranego w trybie konkursowym, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. Procedura odwoławcza uregulowana została w punkcie 4.2 Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje:

Pytania i odpowiedzi:

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać w Urządzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego - Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego,

ul. Jagiellońska 32 lok.U/5, 70-382 Szczecin – tel. 91 44 10 300, e-mail: wwdsrpo@wzp.pl.

Linki: