Aktualny
od 05.10.2017 do 29.12.2017

 

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.1 Ochrona zasobów wodnych, mający na celu wsparcie projektów zapewniających skuteczny system zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu.
Konkurs ma charakter zamknięty i jest podzielony na rundy. Przez rundę należy rozumieć nabór wniosków w danym okresie, ich ocenę oraz opublikowanie listy rankingowej projektów/listy projektów wybranych do dofinansowania oraz listy rezerwowej projektów.

Numer naboru: RPZP.03.01.00-IZ.00-32-K02/17

Właściwa instytucja Instytucją organizującą nabór jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, której funkcję pełni Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Zadania w ww. zakresie wykonuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (adres: ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin), poprzez:
Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Jagiellońska 32 U/5
70-382 Szczecin

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

05 października 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 grudnia 2017 r.

z zastrzeżeniem, że:
a) w ramach I rundy oceniane będą te projekty, które zostały opublikowane w LSI2014 do 31 października 2017r. do godziny 15:00 i w których pisemny wniosek o przyznanie pomocy został dostarczony do IZ RPO WZ do 7 listopada 2017 r.,
b) w ramach II rundy oceniane będą te projekty, które zostały opublikowane w LSI2014 do 30 listopada 2017r. do godziny 15:00 i w których pisemny wniosek o przyznanie pomocy został dostarczony do IZ RPO WZ do 7 grudnia 2017 r.,
c) w ramach III rundy oceniane będą te projekty, które zostały opublikowane w LSI2014 do 29 grudnia 2017 r. do godziny 15:00 i w których pisemny wniosek o przyznanie pomocy został dostarczony do IZ RPO WZ do 5 stycznia 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Termin rozstrzygnięcia konkursu:
a) w ramach I rundy – marzec 2018 r.
b) w ramach II rundy - kwiecień 2018 r.
c) w ramach III rundy – maj 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Jagiellońska 32U/5
70-382 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie wskazanym przez wnioskodawcę w deklaracji o przygotowaniu projektu lub w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą, stanowiącym załącznik nr 5 do SOOP, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu wnioskodawcy przez IZ RPO WZ do złożenia dokumentacji aplikacyjnej.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 3.1 Ochrona zasobów wodnych podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

  • samorząd województwa – wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

Na co można otrzymać dofinansowanie?

a) rozwój form małej retencji wodnej,
b) budowa lub modernizacja urządzeń wodnych małej retencji,
c) zwiększenie retencji jeziornej lub korytowej,
d) rozwój lub odtworzenie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 21 500 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćśet tysięcy złotych).

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Uwaga: Załączniki 6.7 Dokumenty potwierdzające posiadanie środków na współfinansowanie projektu, tj. dokument dostępny w rejestrach publicznych, nie musi zostać załączony do wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej.
Za skuteczne dostarczenie w/w załącznika IOK uznaje wskazanie w treści wniosku o dofinansowanie adresu internetowego odsyłającego do strony, na której dostępny jest przedmiotowy dokument oraz wskazanie np. nr uchwały oraz pozycji w budżecie, pod którą znajduje się inwestycja, na którą zostały zabezpieczone środki oraz przedłożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu Rozdział IV Rozstrzygnięcie konkursu i procedura odwoławcza.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: sek_wwsrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 10 300.

Linki