Zakończony
od 12.09.2018 do 12.10.2018

 

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 Zarządzanie ryzykiem powodziowym - w trybie pozakonkursowym

Numer naboru: RPZP.03.02.00-IZ.00-32-002/18

Instytucją organizującą nabór jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (adres: ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin), poprzez:
Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Jagiellońska 32 U/5
70-382 Szczecin

Informacje o naborze

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Termin, od którego można składać wnioski

12 września 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

12 października 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Jagiellońska 32U/5
70-382 Szczecin

Planowany termin zakończenia oceny

luty 2019 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w LSI2014 w terminie wskazanym w wezwaniu IZ RPO WZ i w niniejszych zasadach oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy opublikować do dnia 12 października 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści Zasad.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 3.2 Zarządzanie ryzykiem powodziowym podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i jego jednostki organizacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Realizacja kompleksowych inwestycji na obszarach średniego ryzyka powodziowego,
  • Poprawa stanu technicznego istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej,
  • Budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych,
  • Dostosowanie koryta wód powodziowych do wielkości przepływu.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik nr 3 do Zasad wyboru wniosków.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 62 403 588,81 PLN (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony czterysta trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 81/100).

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Zasad wyboru wniosków

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Zasad wyboru wniosków

Inne ważne informacje

O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty, które pozytywnie przeszły proces identyfikacji projektu pozakonkursowego, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy wdrożeniowej oraz zostały wpisane do Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą, stanowiącego załącznik nr 5 do SOOP.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: sek_wwsrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 10 300.

Linki