Zakończony
od 25.09.2018 do 21.12.2018

 

 

Informujemy, iż ocena projektów odbywa się na podstawie kryteriów wyboru projektów, które stanowią załącznik do Regulaminu naboru. W przypadku kryterium nr 4.2 : ”Intensywność użytkowania wozów strażackich”, zgodnie z definicją kryterium, ocenie podlega stosunek liczby interwencji OPS w gminie do liczby wozów strażackich będących w dyspozycji tej OSP. Zakres interwencji należy odnieść do obszaru gminy, w której stacjonuje jednostka (wnioskodawca). Dla zachowania spójności dokumentacji, doszczegółowiono zapisy w liście sprawdzającej dla kryterium 4.2  oraz w FAQ  ( pytanie nr 7).
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. przedmiotowego konkursu - FAQ
Lista sprawdzająca - ocena jakości

 

Od 26 października  do 21 grudnia 2018 r. w konkursie nr  RPZP.03.04.00-IZ.00-32-K03/18 złożono 58 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 44 714 877,40zł. Zgodnie z Regulaminem konkursu trwa weryfikacja wniosków.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu: 2 Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii

Numer konkursu: RPZP.03.04.00-IZ.00-32-K03/18

Informacja o konkursie:

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Termin, od którego można składać wnioski

26 października 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

21 grudnia 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego ul. Jagiellońska 32U/5, 70-382 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie, tj. do dnia 28 grudnia 2018 r. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy opublikować najpóźniej do godziny 15:00 ostatniego dnia trwania naboru tj. 21 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Ochotnicza Straż Pożarna i jej związki i oddziały.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego działania: Skuteczny system zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu. W ramach konkursu wsparcie może uzyskać typy projektu: Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (EFRR) wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

2. W ramach niniejszego konkursu nie ustala się:

  • minimalnej ani maksymalnej dopuszczalnej wartości całkowitej projektu.
  • minimalnej ani maksymalnej dopuszczalnej wartości wydatków kwalifikowalnych.

3. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi łącznie 3 859 380 PLN (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych).

Niezbędne dokumenty

Aktualne dokumenty:

Wersje archiwalne:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi:

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych, ul. Jagiellońska 32 lok.U/5, 70-382 Szczecin – tel. 91 44 10 300, e-mail: wwdsrpo@wzp.pl

Linki

Wiadomości

Dostępne 1 wiadomości do tego konkursu

Nowy wóz strażacki dla OSP Lipiany

24.05.2019 Wydarzenia Wydarzenia