Zakończony
od 02.03.2018 do 30.04.2018

 

 

UWAGA!

Zgodnie z zarządzeniem nr 25/18 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 marca 2018 r. dzień 30 kwietnia 2018 r. będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, w związku z dniem świątecznym 6 stycznia 2018 r. przypadającym w sobotę.

Serwis Beneficjenta będzie funkcjonował i będzie można składać wnioski o dofinansowanie, jednak nie będzie możliwości uzyskania w tym dniu pomocy pracowników Urzędu Marszałkowskiego.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego pełniące rolę Instytucji Zarządzającej RPO WZ ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Numer naboru: RPZP.03.05.00-IZ.00-32-K03/18

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski:

02.03.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski:

30.04.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

30.08.2018 r.

Miejsce składania wniosków:

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy, podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego), ul. Jagiellońska 32 lok.U/5, 70-382 Szczecin.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego), ul. Jagiellońska 32 lok.U/5, 70-382 Szczecin pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 07.05.2018 r.

Termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Za datę założenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego. W przypadku nadania przesyłki u operatora innego niż ten, o którym mowa powyżej (np. pocztą kurierską), pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do IOK w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru tj. do dnia 07.05.2018 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jst,
  • przedsiębiorcy - podmioty zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Budowa i modernizacja sieci wodociągowych,
  • Inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi.

Kryteria wyboru projektów:

Stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

  • 85%.

Minimalny wkład własny:

  • 15%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

  • Kwota przeznaczona na konkurs: 7 525 440,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu:

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 27.03.2018 r.)
Załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 27.03.2018 r.)
Rejestr zmian

Wersje archiwalne:

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca do 26.03.2018 r.)
Załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca do 26.03.2018 r.)

Wzór wniosku o dofinansowanie:

Stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu:

Stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).

Inne ważne informacje:

Linki:

Pytania i odpowiedzi:

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego (Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego) ul. Jagiellońska 32 lok.U/5, 70-382 Szczecin – tel. 91 44 10 300, e-mail: sek_wwdsrpo@wzp.pl .