Zakończony
od 01.06.2017 do 29.09.2017

 

 

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju udostępniło nową funkcjonalność strony internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Jednocześnie przypominamy o tym, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowy sposób upubliczniania informacji o zamówieniu.

Portal w nowym kształcie umożliwia publikację ogłoszeń dotyczących zamówień udzielanych wg zasady konkurencyjności zarówno przez Beneficjentów, jak również przez Wnioskodawców rozpoczynających realizację projektu i wszczynających postępowanie o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, a po ogłoszeniu naboru wniosków.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku projektów objętych regułami pomocy publicznej (np. inwestycja początkowa realizowana przez małe lub średnie przedsiębiorstwo) rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ) pisemnego wniosku o przyznanie pomocy.

IZ RPO WZ przypomina, że stosownie do zapisów punktu 14 sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków z dnia 19 lipca 2017 r. Wnioskodawca rozpoczynający realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego zobowiązany jest upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

W celu spełnienia powyższego wymogu po wejściu na ww. stronę należy w pierwszej kolejności wybrać opcję „Dodaj ogłoszenie”, następnie „zarejestruj się” i wybrać wariant rejestracji Jestem Wnioskodawcą.

Zmiany w naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację. Z dniem 29 maja 2017 r. rozwiązaniu uległo porozumienie z dnia 6 maja 2015 r. zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. W związku z tym zadania realizowane dotychczas przez Instytucję Pośredniczącą - WFOŚiGW w Szczecinie przejął Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WZ - Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych.

Numer naboru: RPZP.04.05.00-IP.01-32-K01/17

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski:

01.06.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski:

29.09.2017 r. (do godziny 15.00)

Miejsce składania wniosków:

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą udostępnionego do tego celu systemu teleinformatycznego, tj. Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI), dostępnego pod adresem: http://beneficjent2014.wzp.pl/.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

marzec 2018 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK (Instytucji Organizującej Konkurs) pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 6 października 2017 r.

Termin dostarczenia oświadczenia o złożeniu wniosku w systemie informatycznym uznaje się za zachowany w przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. Za datę założenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego. W przypadku nadania przesyłki u operatora innego niż ten, o którym mowa powyżej (np. pocztą kurierską), oświadczenie o złożeniu wniosku w systemie informatycznym musi wpłynąć do IOK w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru tj. do dnia 6 października 2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą starać się:

a)      jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
b)      jednostki organizacyjne jst,
c)       parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody,
d)      szkoły wyższe,
e)      organizacje pozarządowe,
f)       PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
g)      Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
h)      instytucje naukowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację.

Kryteria wyboru projektów:

Stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

  • Kwota przeznaczona na konkurs: 1 272 439,00 zł

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu:

Archiwalny regulamin konkursu:

Wzór wniosku o dofinansowanie:

Stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu:

Stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146). Procedura odwoławcza uregulowana została w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje:

Linki:

Pytania i odpowiedzi:

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych,  ul. Jagiellońska 32 lok. U/5, 70-382 Szczecin - tel. 91 44 10 300, e-mail: wwdsrpo@wzp.pl.