Zakończony
od 30.04.2018 do 12.07.2018

 

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych  - infrastruktura turystyki aktywnej i uzdrowiskowej, bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy

Numer konkursu: RPZP.04.09.00-IZ.00-32-006/18

Informacja o konkursie

Termin, od którego można składać wnioski:

30 kwietnia 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski:

12 lipca 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Listopad 2018 r.

Miejsce składania wniosków:

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów do godz. 15:00 oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 5 lipca 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 4.9 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą,
  • partnerstwa wyżej wymienionych podmiotów. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. W konkursie zaplanowano wsparcie projektów z zakresu infrastruktury turystyki aktywnej  
    i uzdrowiskowej, bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy - budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury turystyki aktywnej będącej produktem turystycznym lub jego częścią (infrastruktura kajakowa śródlądowa Województwa Zachodniopomorskiego).
  2. Zakres przedsięwzięcia objętego projektem musi obejmować więcej niż jedną przystań kajakową.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi: 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków EFRR

Minimalna/maksymalna kwota dofinansowania projektu: nie dotyczy.

Minimalna/maksymalna wartość projektu: nie dotyczy.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: nie dotyczy.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 2 000 000,00 EURO.

Minimalny wkład własny: 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w przypadku dofinansowania projektu ze środków EFRR.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 13 957 173,07 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 07/100)

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

  1. Konkurs nie jest podzielony na rundy
  2. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

 

Wersje archiwalne: