Zakończony
od 30.04.2018 do 12.07.2018

 

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych  - infrastruktura turystyki aktywnej i uzdrowiskowej, bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy

Numer konkursu: RPZP.04.09.00-IZ.00-32-007/18

Informacja o konkursie

Termin, od którego można składać wnioski:

30 kwietnia 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski:

12 lipca 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Listopad 2018 r.

Miejsce składania wniosków:

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów do godz. 15:00 oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 5 lipca 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 4.9 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą,
  • partnerstwa wyżej wymienionych podmiotów. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. W konkursie zaplanowano wsparcie projektów z zakresu infrastruktury turystyki aktywnej i uzdrowiskowej, bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy - budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury turystyki aktywnej będącej produktem turystycznym lub jego częścią (odtwórstwo, rekonstrukcja obiektów i miejsc historycznych oraz przystosowanie ich do działalności rekreacyjnej
    i turystycznej).

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi: 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków EFRR

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: nie dotyczy.

Minimalna kwota dofinansowania projektu: 500 000,00 zł.

Minimalna/maksymalna wartość projektu: nie dotyczy.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: nie dotyczy.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 2 000 000,00 EURO

Minimalny wkład własny: 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w przypadku dofinansowania projektu ze środków EFRR.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 10 044 026,93 zł (słownie: dziesięć milionów czterdzieści cztery tysiące dwadzieścia sześć złotych 93/100)

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

  1. Konkurs nie jest podzielony na rundy
  2. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Wersje archiwalne