Zakończony
od 04.04.2016 do 30.05.2016

 

Publikujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i zostały wybrane do dofinansowania

 

Zakończony 30.05.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę projektów, które zostały rekomendowane do dofinansowania.

Wyniki naboru 15.02.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej.

Numer naboru: RPZP.08.01.00-IP.02-32-K06/16

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

 4.04.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

 30.05.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

 27.09.2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie,

ul. A. Mickiewicza 41,

70-383 Szczecin

w godzinach 7.30-15.30,

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającej właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 2 czerwca 2016 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w §8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.).

Osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na postawie przepisów odrębnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 8.1 możliwe są do realizacji następujące typy projektów[1]:

Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego[2],[3].

Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności[4].

Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty; katalog dodatkowych zajęć obejmuje wyłącznie:[5],[6]

zajęcia specjalistyczne[7]: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,
zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastykę korekcyjną,
zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty,

zajęcia edukacyjne, rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, językowe i matematyczne.

Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego[8].
Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli placówek wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące w szczególności:[9],[10],[11]

 kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER, studia podyplomowe[12],
wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowan ie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,

współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, OWP i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież
z niepełnosprawnościami.

[1] Realizacja typów operacji wymienionych w ppkt 3 – 5  możliwa jest jedynie jako uzupełnienie działań przewidzianych w typach operacji 1 i 2. 

[2] Wsparcie skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta
w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu (wyjątek stanowią działania dot. dostosowania ośrodków wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami) oraz finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych w ramach EFS miejsc przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

[3] Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej we wniosku o dofinansowanie/umowie o dofinansowanie projektu.

[4] W celu upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci z niepełnosprawnościami, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, jest możliwe finansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień, w tym np. zatrudnienie asystenta dziecka, dostosowania posiłków z uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności dziecka, zakup pomocy dydaktycznych adekwatnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności, w oparciu o indywidualnie przeprowadzoną diagnozę.

[5] Realizacja dodatkowych zajęć jest działaniem uzupełniającym do działań w typie projektu 1 i 2 (poza bezpłatnym czasem funkcjonowania ośrodków wychowania przedszkolnego, określonym w art. 6 ust. 1 i art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty) i każdorazowo musi towarzyszyć jej wzrost liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym we wspartym ośrodku wychowania przedszkolnego. Warunek wzrostu liczby miejsc nie ma zastosowania w przypadku realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami.

[6] Dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w których nie były one realizowane ze środków
EFS od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku aplikacyjnego. Mogą być adresowane do wszystkich dzieci danego OWP niezależnie od liczby nowo utworzonych lub dostosowanych miejsc , jednak kwota wydatków na ich realizację może stanowić nie więcej niż 30% kosztów bezpośrednich projektu. Finansowanie ze środków EFS realizacji dodatkowych zajęć może trwać przez okres nie dłuższy
niż 12 miesięcy.

[7] W rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz 532).

[8] Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego jest działaniem uzupełniającym do działań wskazanych
 w typie projektu 1 i 2.

[9] Wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli trwa nie dłużej niż finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego.

[10] Działanie w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego muszą zostać poprzedzone diagnozą stopnia przygotowania tychże nauczycieli do pracy z dziećmi, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami oraz analizą zapotrzebowania ośrodka na nabycie przez nich określonych kompetencjii kwalifikacji.

[11] Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli placówek wychowania przedszkolnego jest działaniem uzupełniającym
do działań wskazanych w typie projektu 1 i 2.

[12] Studia podyplomowe spełniające wymogi określone w rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz.131).

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

85% (w tym 85% EFS)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Dostępny w Regulaminie konkursu jako załącznik 7.1

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Dostępny w Regulaminie konkursu jako załącznik  7.2 i 7.3

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Wszystkie pytania dotyczące konkursu należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: efs@wup.pl oraz efskoszalin@wup.pl.

Pytania te będą omawiane podczas panelu dyskusyjnego, stanowiącego część podsumowującą spotkanie informacyjne i następnie opublikowane na stronie internetowej www.wup.pl.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów