Zakończony
od 26.05.2017 do 31.12.2020

 

Komunikat w sprawie zmian wprowadzonych w dokumentacji aplikacyjnej. - W dniu 2 września 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2017 r., poz. 1475). Ustawa ta wprowadza regulacje dotyczące zasad przeprowadzania naboru i oceny projektów. Zaszła zatem konieczność aktualizacji zapisów regulaminu naboru i jego załączników (w tym kryteriów wyboru projektów ) w celu ich dostosowania do nowych przepisów. Aktualizacja regulaminu wynika także z zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych w zakresie: wskaźników rezultatu bezpośredniego, wskaźników produktu oraz wprowadzenia możliwości udziału Budżetu Państwa w dofinansowaniu projektu.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych, e-Zdrowie, mający na celu zwiększenia dostępności do e-usług publicznych.

 

Numer naboru: RPZP.09.10.00-IZ.00-32-002/17

Kontakt w sprawach związanych z naborem

W związku z pozakonkursowym charakterem naboru w ramach Działania 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych, e-Zdrowie – IZ RPO WZ nie przewiduje organizacji szkolenia z zakresu Regulaminu naboru do ww. Działania oraz zasad przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, lecz możliwość ustalenia terminu konsultacji indywidualnych.

W sprawach związanych z przedmiotowym naborem oraz ustaleniem terminu konsultacji indywidualnych proszę się kontaktować ze wskazaną poniżej osobą:

Weroniką Kuks

adres e-mail: wkuks@wzp.pl

tel.: 91 44 11 157

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

26 maja 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

Termin rozstrzygnięcia naboru

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  (LSI 2014) w terminie wskazanym w wezwaniu oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach naboru podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jst,
  • jednostki sektora finansów publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru wspierane będą następujące typy projektów:

-rozwój e-usług publicznych (A2C),

-rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych,

-rozwój infrastruktury informatycznej niezbędnej dla funkcjonowania e-usług publicznych (informatyzacja procesów front i back-office w tym rozwój aplikacji i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów itp.) oraz instytucji publicznych z klientami, zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do regulaminu naboru.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR, oraz minimalny wkład własny wnioskodawcy muszą być zgodne z zapisami SOOP oraz załącznika 5 do SOOP, tj. z Wykazem projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

  1. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego naboru wynosi łącznie 8.157.805,53 EUR EUR (słownie: osiem milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć 53/100 euro). Na dzień zwiększenia alokacji kwota ta w PLN wyliczona w oparciu o kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podjęcia decyzji o zwiększeniu alokacji, wynosi 33.993.575,63 PLN (słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć 63/100 złotych)
  2. W ramach naboru możliwe jest również dofinansowanie ze środków budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie RPO WZ  w wysokości nieprzekraczającej 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Inne ważne informacje

O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty, które pozytywnie przeszły proces identyfikacji projektu pozakonkursowego, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy wdrożeniowej oraz zostały wpisane do Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą, stanowiącego załącznik nr 5 do SOOP.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

 

Wersje archiwalne dokumentów