Zakończony
od 15.01.2018 do 15.03.2018

 

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje o sprostowaniu numeru konkursu w ramach Działania 9.2 Infrastruktura Społeczna.

Obowiązujący numer naboru:  RPZP.09.02.00-IZ.00-32-001/18

Wyniki naboru:

Zmiany w naborze wniosków

Informacje o konkursie

Termin, od którego można składać wnioski

15 stycznia 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

15 marca 2018 r. do godziny 15:00

Termin rozstrzygnięcia naboru

Lipiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków:

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 22 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.2 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • partnerstwa ww. podmiotów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W ramach niniejszego konkursu możliwe będzie dofinansowanie typu projektu – Odbudowa, przebudowa, modernizacja i wyposażenie mieszkań chronionych.

2. W ramach ww. typu projektu wspierane będą działania mające na celu m.in.:

- inwestycje polegające na odbudowie, przebudowie, modernizacji budynków w celu ich adaptacji na mieszkania chronione.

3. Wsparcie uzyskać mogą wyłącznie projekty spełniające następujące warunki:

a) będą ukierunkowane na usamodzielnianie się ekonomiczne i społeczne osób objętych/planowanych do objęcia komplementarnym wsparciem z EFS,

b) projekt jest kierowany do osób usamodzielnianych, które były objęte pieczą zastępczą,

c) możliwe jest korzystanie z produktów wytworzonych w wyniku realizacji projektu bezpośrednio po jego zakończeniu bez dodatkowych działań w celu jego pełnego wykorzystania,

d) projekt będzie stanowić komplementarne wsparcie wobec interwencji finansowanych z EFS,

e) projekt zakłada tworzenie miejsc w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych,

f) w przypadku gdy w projekcie zaplanowano odbudowę, wnioskodawca uzasadnił brak możliwości adaptacji istniejących budynków oraz przedstawił zdiagnozowane potrzeby w zakresie wprowadzanych w danym obiekcie usług,

g) mieszkanie chronione odbudowywane, przebudowywane, modernizowane czy wyposażane w ramach projektu spełnia standard dotyczący tej formy pomocy wynikający z ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych.

Uwaga: Projekt nie może obejmować tworzenia dużej instytucji o charakterze opiekuńczo-pobytowym świadczącej usługi długoterminowej pomocy dla osób niepełnosprawnych, dzieci osób starszych oraz psychicznie chorych.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

  1. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 199 966,60 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 60/100).

  2. Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi: 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

  3. Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi: 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

     Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 200 000,00 zł.

     Minimalna kwota dofinansowania projektu – nie dotyczy

     Minimalna/maksymalna wartość projektu – nie dotyczy

      Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – nie dotyczy

 

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym. Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

 

Wersje archiwalne dokuemntów: