Zakończony
od 31.05.2017 do 15.09.2017

 

W związku z zakończeniem naboru, poniżej zamieszczamy wyniki oraz listę projektów wybranych do dofinansowania.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego

Numer konkursu: RPZP.09.08.00-IZ.00-32-001/17

Informacja o wynikach oceny po przeprowadzonej procedurze odwoławczej 

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.09.08.00-IZ.00-32-001/17  Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1362/18 zaktualizował Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Uwaga! Informacja odnośnie kryterium dopuszczalności.

Z uwagi na sugestie wielu potencjalnych Wnioskodawców wskazujące na duże trudności lub brak możliwości spełnienia kryterium dopuszczalności 1.10 Kwalifikowalność projektu w zakresie warunku  „Wsparcie w ramach projektu musi być silnie związane z działaniami EFS i koncentrować się na wsparciu potrzeb zdiagnozowanych w ramach projektów finansowanych z EFS”  Wydział Wdrażania RPO informuje, że warunek ten zostanie uznany za spełniony również w sytuacji, gdy Wnioskodawca dopiero zakłada aplikowanie o wsparcie z EFS działań komplementarnych względem przedsięwzięcia, dla którego został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu 9.8.

Uwaga! Zmiana terminu, do którego można składać wnioski oraz terminu rozstrzygnięcia naboru.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje o przedłużeniu terminu, do którego można składać wnioski o dofinansowanie oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu dla Działania 9.8. Termin, do którego można składać wnioski zostaje wydłużony do 15 września 2017 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru to styczeń 2018 r.

Uwaga! Zmiana limitu w zakresie maksymalnej kwoty dofinansowania jednego projektu

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje o zmianie limitu w zakresie maksymalnej kwoty dofinansowania jednego projektu w ramach konkursu dla Działania 9.8. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 5 mln zł

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

31 maja 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

15 września 2017 r. (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) do godz. 15:00).

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Termin rozstrzygnięcia naboru

styczeń 2018 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 22 września 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.8 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 • szkoły zawodowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • podmioty prowadzące działalność oświatową posiadające osobowość prawną,
 • partnerstwa ww. podmiotów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

       1. W konkursie zaplanowano wsparcie w ramach jednego typu projektu:

 • Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego służące dostosowaniu jej do potrzeb rynku pracy i regionalnych specjalizacji.

       2. Projekty realizowane w ramach ww. typu mogą polegać między innymi na:

 • rozbudowie, przebudowie i funkcjonalnym dostosowaniu placówek kształcenia zawodowego;
 • tworzeniu infrastruktury o zasięgu co najmniej regionalnym, na potrzeby kształcenia zawodowego;
 • dostosowaniu oraz wyposażeniu sal dydaktycznych – jedynie w sytuacji braku możliwości/wykorzystania wsparcia z EFS.

Budowa nowych obiektów możliwa będzie jedynie w sytuacji, gdy nie ma możliwości adaptacji istniejącej infrastruktury i dotyczy jedynie regionalnego ośrodka kształcenia zawodowego.

       3. W ramach konkursu wsparcie uzyskać mogą wyłącznie projekty:

 • których celem jest dostosowanie istniejącej infrastruktury szkolnictwa zawodowego do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz inteligentnych specjalizacji regionu;
 • dotyczące inwestycji w szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe,
 • w przypadku zdiagnozowania potrzeby utworzenia regionalnego ośrodka kształcenia zawodowego, dostarczającego infrastrukturę (warsztaty, wyposażenie), której brak jest na rynku kształcenia zawodowego, możliwe będzie również wsparcie w tym zakresie.

UWAGA:

Nie zostaną dofinansowane projekty polegające na modernizacji/budowie obiektów jeśli nie zostaną zaplanowane działania przyczyniające się do wzrostu efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowania do wymogów regionalnego rynku pracy realizowane w ramach EFS.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektów w konkursie wynosi:

1. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

 • 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków EFRR.

 

2. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

 • 95 %, w tym  85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków EFRR oraz 10% z budżetu państwa w przypadku projektów realizowanych na obszarze rewitalizacji wskazanym w Programie Rewitalizacji znajdującym się na Wykazie programów rewitalizacji województwa zachodniopomorskiego w dniu zakończenia naboru.

 

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

 • 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu w przypadku projektów dofinansowanych z EFRR;
 • 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu w przypadku projektów dofinansowanych z EFRR  i budżetu państwa.

 

Minimalna/maksymalna wartość projektu – nie dotyczy.

Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – nie dotyczy

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 5 mln PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

      1. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 26 111 997,76 PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 76/100 ) z EFRR. 

      2. W ramach konkursu możliwe jest również dodatkowe dofinansowanie ze środków budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie RPO WZ projektów realizowanych na obszarze rewitalizacji wskazanym w Programie Rewitalizacji znajdującym się na Wykazie programów rewitalizacji województwa zachodniopomorskiego w dniu zakończenia naboru, w wysokości nieprzekraczającej 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów

Załączniki