Zakończony
od 04.05.2018 do 04.07.2018

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 publikuje listę ocenionych projektów

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego - inwestycje w infrastrukturę Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.

Numer naboru: RPZP.09.08.00-IZ.00-32-001/18

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

4 maja 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

4 lipca 2018 r. do godz. 15:00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w LSI2014 w terminie naboru projektów oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 11 lipca 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.8 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

- państwowe wyższe szkoły zawodowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W ramach niniejszego konkursu możliwe będzie dofinansowanie typu projektu  - inwestycje w infrastrukturę Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z uwzględnieniem preferencji dla branż mających strategiczne znaczenie dla rozwoju gospodarki na poziomie krajowym i regionalnym, identyfikowanych w dokumentach strategicznych lub definiujących inteligentne specjalizacje, przewidzianych do realizacji w odniesieniu do kierunków/działań wynikających z inteligentnych specjalizacji i/lub strategii rozwoju regionalnego dla danego regionu oraz w odpowiedzi na zidentyfikowane deficyty w ww. zakresie.

2. W ramach konkursu wspierane będą działania, mające na celu:

- inwestycje w infrastrukturę Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych,

- wsparcie działań na rzecz wybranych inwestycji w odniesieniu do kierunków/działań wynikających z inteligentnych specjalizacji i/lub strategii rozwoju regionalnego dla danego regionu oraz w odpowiedzi na zidentyfikowane deficyty w ww. zakresie,

- dostarczanie na rynek pracy większej liczby specjalistów o kwalifikacjach odpowiadających aktualnym wymogom pracodawców.

3. Wsparcie uzyskać mogą wyłącznie projekty spełniające następujące warunki:

 1. których celem są inwestycje w infrastrukturę wyższego szkolnictwa zawodowego służące dostosowaniu jej do potrzeb rynku pracy i regionalnych specjalizacji
  – inwestycje w infrastrukturę Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych;
 2. których działania muszą wzmacniać szkolnictwo zawodowe, poprzez
  wdrożenie i rozwój kierunków zgłaszanych przez pracodawców na danym obszarze w powiązaniu z regionalnymi specjalizacjami. Wsparcie w ramach typu projektu będzie musiało być silnie związane z działaniami EFS i koncentrować się na wsparciu potrzeb zdiagnozowanych w ramach projektów finansowanych z EFS;
 3. wpierana inwestycja odpowiada na zidentyfikowane deficyty w zakresie szkolnictwa zawodowego poparte stosownymi analizami;
 4. projekt jest powiązany z regionalnymi specjalizacjami i jest nakierowany na zwiększenie zatrudnienia absolwentów;
 5. projekt dotyczy realizacji inwestycji przewidzianych do realizacji w odniesieniu do kierunków/działań wynikających z inteligentnych specjalizacji i/lub strategii rozwoju regionalego dla danego regionu oraz w odpowiedzi na zidentyfikowane deficyty w ww. zakresie poparte stosownymi analizami;
 6. projekt dotyczy wsparcia infrastruktury bezpośrednio związanej z usługami dydaktycznymi;
 7. projekt posiada pozytywną opinię ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego;
 8. będzie możliwe korzystanie z produktów wytworzonych w wyniku realizacji projektu bezpośrednio po jego zakończeniu bez dodatkowych działań w celu jego pełnego wykorzystania;

UWAGA:

Wspracie możliwe będzie, jeśli zostaną zaplanowane działania przyczyniające się do wzrostu efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowania do wymagów regionalnego rynku pracy. Wsparcie w ramach projektu musi być silnie związane z działaniami EFS lub być niezbędne do osiągnięcia celów odnoszących się do szkolnictwa zawodowego w ramach EFS.

 

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

 1. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 17 817 866,09 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset siedemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 09/100). IZ RPO WZ zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie, o czym poinformuje na stronie internetowej www.rpo.wzp.pl.
 2. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:  - 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków EFRR,
 3. Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi: -  15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu w przypadku projektów dofinansowanych z EFRR .
 4. Minimalna/maksymalna wartość projektu – nie dotyczy.
 5. Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – nie dotyczy
 6. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi – nie dotyczy
 

[1] Kwota obniżona o rezerwę przeznaczoną na zabezpieczenie pokrycia ewentualnych różnic kursowych.

 

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór decyzji o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

 

Inne ważne informacje

Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym. Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

 

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

 

Linki