Aktualny
od 01.09.2017 do 15.12.2017

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe.

Numer naboru: RPZP.06.04.00-IP.02-32-K30/17

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

01.09.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

15.12.2017 r. (do godziny 15:00)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

15.03.2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
pok. 006 (Kancelaria)
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeżeli dotyczy) w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 18.12.2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

Uwaga! Beneficjentem może zostać Pośrednik Finansowy wyłoniony w drodze przetargu przez Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Działania 6.4, który podpisał umowę z Menadżerem Funduszu Funduszy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

3. Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w jej zakładaniu i prowadzeniu, które ubiegają się o wsparcie lub je otrzymały w ramach 1 typu projektu, poprzez:

a) usługi szkoleniowo-doradcze o charakterze specjalistycznym udzielane na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej, przygotowujące do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej,

b) indywidualne usługi doradcze o charakterze specjalistycznym, udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiące pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego wspomagającego rozwój działalności.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

90% wartości projektu (w tym: poziom dofinansowania projektu ze środków EFS wynosi maksymalnie 85%, poziom dofinansowania projektu ze środków budżetu państwa wynosi maksymalnie 5%)

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi: 

10% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

5 117 875,03 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

 

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl

Linki

Wersje archiwalne dokumentów

Tabela Rejestr zmian Działanie 6.4 (Wersja obowiązująca od 1.09.2017) (PDF 112 KB)

Harmonogram przeprowadzania faz oceny i wyboru wniosków (Wersja obowiązująca od 1.08.2017) (PDF 176 KB)

Regulamin konkursu (Wersja obowiązująca od 1.08.2017) (PDF 969 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (Wersja obowiązująca od 1.08.2017) (ZIP 7,02 MB)