W związku z zakończeniem oceny wniosków po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K19/17, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje aktualizację Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania.

Link: