W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin publikuje zaktualizowaną po procedurze odwoławczej Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Dodatkowo, zamieszcza listę członków Komisji Oceny Projektów.

Link: