W środę, 27 marca 2019 r. wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj podpisał umowę gwarantującą przyznanie środków. Miasto reprezentował burmistrz Daniel Rak.
Szczecinek dzięki eurofunduszom staje się coraz bardziej przyjaznym środowisku miejscem.Po drogach jeżdżą elektryczne autobusy, ulice oświetlane są lampami LED, działa miejski system wypożyczania rowerów. Przed miastem kolejny ekologiczny projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Przyznana dotacja pozwoli na zbudowanie sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Grudziądzkiej i Toruńskiej wraz z urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe.
 
Separator podczyszczający wody opadowe z substancji ropopochodnych zintegrowany zostanie z osadnikiem, natomiast sieć miejskiej kanalizacji deszczowej rozbudowana zostanie o dwa kolektory deszczowe odprowadzające wody opadowe i roztopowe z ulicy Toruńskiej oraz ulicy Grudziądzkiej do sieci zlokalizowanej w ulicy Piłsudskiego i ulicy Gdańskiej. Projektowane kolektory deszczowe przejmą wody opadowe bezpośrednio z ulicy Toruńskiej i Grudziądzkiej. Będą miały też możliwość odbioru wód opadowych z dachów budynków i posesji. Łączna długość wybudowanej kanalizacji deszczowej wyniesie 360 m.b.
 
Całkowity koszt inwestycji to ponad 770 tys. zł. Unijne wsparcie to blisko 85% tej kwoty. W środę, 27 marca 2019 r. wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj podpisał umowę gwarantującą przyznanie środków. Miasto reprezentował burmistrz Daniel Rak, który nie krył zadowolenia z możliwości realizacji przedsięwzięcia. Miasto w tej części ma spore problemy z odprowadzaniem wód deszczowych. – To długo wyczekiwana inwestycja przez mieszkańców tej dzielnicy Szczecinka. Na pewno pozytywnie wpłynie na środowisko, ale i komfort życia. Ekologia jest dla nas priorytetem – komentuje.
 
Warto też dodać, że realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości wody w rzece Niezdobna poprzez zredukowanie ilości spływających do niej zanieczyszczonych wód opadowych. 
 
– Śmiało można powiedzieć, że Szczecinek wyznacza standardy działań proekologicznych. Realizuje zarówno projekty odważne, jak i przedsięwzięcia na mniejszą skalę. Niezmiennie efekt jest ten sam – poprawa stanu środowiska  – mówi wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.
 
Projekt „Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę urządzenia podczyszczającego w mieście Szczecinek” jest realizowany w ramach III Osi priorytetowej Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020.
 
Zgodnie z założeniami projektu realizacja inwestycji powinna zakończyć się do końca roku.