W dniu 18 czerwca 2015 r. w Szczecinie odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. O kryteriach wyboru projektów związanych z budową i przebudową dróg regionalnych, modernizacją taboru kolejnego na potrzeby przewozów regionalnych, a także w ramach Kontraktów Terytorialnych oraz na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym debatowało liczne grono członków Komitetu w obecności przedstawiciela Komisji Europejskiej pana Szymona Pogorzelskiego, reprezentanta polskiego oddziału w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Podczas posiedzenia Komitet Monitorujący obradował m.in.: nad kryteriami wyboru projektów w ramach działania 5.1 Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich), działania 5.6 Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych, działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, a także 8 działań w ramach Kontraktów Samorządowych. Podczas spotkania członkowie Komitetu zaopiniowali również pozytywnie Strategię komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020.

Zapoznaj się z uchwałami i innymi dokumentami z posiedzeń Komitetu Monitorującego Program Regionalny