Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K65/20, opublikowany został 1 wniosek, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 2 550 240,00PLN.

Numer naboru: RPZP.06.08.00-IP.02-32-K65/20