Uzyskanie decyzji, dostęp do map, danych przestrzennych czy możliwość złożenia wniosku i uiszczenia opłaty. To tylko przykłady spraw, które będziemy mogli załatwić elektronicznie dzięki geoportalowi tworzonemu przez Urząd Marszałkowski i powiaty. W czwartek 7 marca br. w Kołobrzegu podpisany został aneks, który uszczegóławia ustalenia pomiędzy województwem i starostami. Koszt całkowity projektu to ponad 50 mln zł.

- To projekt, który zintegruje systemy informatyczne dotyczące informacji przestrzennych, co ułatwi pracę administracji, ale przede wszystkim każdemu, kto jest zainteresowany ewidencją przestrzenną pozwoli w sposób łatwiejszy i komfortowy uzyskać tego typu dane -  podkreślał w grudniu 2017 roku marszałek Olgierd Geblewicz, kiedy zawierano główne porozumienie.

Teraz województwo, które jest partnerem wiodącym podpisało aneks do porozumienia. To kolejny etap realizacji projektu, który pozwoli na uregulowanie kluczowych kwestii rzeczowych i finansowych czy ustali koordynatorów w powiatach. Ze strony województwa podpis złożył członek Zarządu Janusz Gromek.

Przedsięwzięcie zakłada budowę systemu teleinformatycznego oraz zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do uruchomienia e-usług umożliwiających obsługę mieszkańców i przedsiębiorców Pomorza Zachodniego w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną. Oznacza to dostęp do baz danych przestrzennych, map, ewidencji gruntów i budynków, sieci uzbrojenia terenów i wielu innych zbiorów za pośrednictwem komputera. Nie ruszając się z domu załatwimy część spraw w Urzędzie Marszałkowskim i starostwach powiatowych. 
 
W Urzędzie Marszałkowskim mogą to być m.in. decyzje wydawane przez Wydział Ochrony Środowiska, ale też sprawy prowadzone przez Wydział Inwestycji i Nieruchomości, Rolnictwa i Rybactwa (np. zgłaszanie produktów tradycyjnych itp.) czy Biuro Geodezji. Powiaty, które zaangażowały się w projekt będą mogły zaoferować wiele usług świadczonych w formie elektronicznej.
 
W ramach projektu zostanie również wykonana cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych w powiatowych ośrodkach geodezji i kartografii, modernizacja i dostosowanie istniejących baz danych, a także tworzenie danych przestrzennych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, między innymi: Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500 (BDOT500), Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT), Bazy Danych Szczegółowej Osnowy Geodezyjnej (BDSOG) oraz innych danych o charakterze przestrzennym.
 
Projekt „Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej województwa zachodniopomorskiego” jest projektem systemowym województwa, realizowanym przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego.