Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 1405 z późn. zm.) Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, informuje

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na  środowisko projektu zmian
Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca RPO WZ 2014-2020, po dokonaniu uzgodnień z właściwymi organami, tj. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie, Urzędem Morskim w Szczecinie i Urzędem Morskim Słupsku, odstąpiła od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Zmiany stanowią niewielkie modyfikacje zapisów pierwotnego dokumentu, nie zmieniają założeń, celów oraz kierunków wsparcia określonych w RPO WZ 2014-2020 oraz wynikają z dotychczasowego przebiegu procesu wdrażania.

Biorąc po uwagę ww. opinie IZ RPO WZ odstąpiła od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.