Na zdjęciu: woda
Do Kołobrzegu trafi blisko 800 tys. zł dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Miasto przeznaczy dotację na inwestycję związaną z budową zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej. Ma poprawić się bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.
 
Umowa dotacyjna została podpisana w piątek, 9 sierpnia 2019 r. w kołobrzeskim Urzędzie Miasta.
 
– Inwestycja poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe miasta – mówił podczas podpisania umowy Członek Zarządu Janusz Gromek. – Zbiornik retencyjny wraz z kanałem dopływowym i odpływowym powstaje, by ochronić rzekę Stramniczkę przed przeciążeniem hydraulicznym – podkreślała prezydent miasta Anna Mieczkowska.
 
Nowy zbiornik retencyjny przy ulicy Orlej pomoże przede wszystkim w odprowadzaniu wód opadowych, a tym samym zmniejszy się ryzyko podtopień budynków i posesji. Ma mieć objętość ok. 1 400 m3. Projekt przewiduje też budowę kanałów dopływowych i odpływowych oraz studzienek.
 
Wartość całkowita inwestycji to ponad 1,9 mln zł. Zgodnie z projektem  prace powinny zakończyć się  do lipca 2020 r.
 
Projekt jest realizowany w ramach III Osi priorytetowej Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020. W ramach konkursu wsparcie można było pozyskać m.in. na budowę systemu zbierania, retencjonowania i wykorzystania wody opadowej, budowę lub modernizację sieci kanalizacji deszczowej czy zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami.