Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z urzędami marszałkowskimi organizuje  konferencje konsultacyjne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 „Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony”.
Pytań jest wiele. Jak sprostać niekorzystnym skutkom procesów demograficznych, takim jak starzenie się społeczeństwa, niski poziom dzietności, a tym samym, jak zapewnić odpowiednią opiekę zdrowotną i socjalną? Co zrobić, by zatrzymać niekorzystne zmiany klimatyczne, ograniczyć smog? Jak zwiększyć stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii i paliw alternatywnych? Jak wspierać miejscowości położone z dala od dużych ośrodków miejskich? Jak skoordynować politykę rozwojową na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym w kontekście nadchodzącej nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej?
 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z urzędami marszałkowskimi organizuje  konferencje konsultacyjne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 „Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony”. O wyzwaniach, które stoją przed województwem zachodniopomorskim rozmawiano 21 stycznia 2019 r. w Wałczu. Przyjechali: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Małgorzata Zielińska, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewiczoraz eksperci ministerstwa i urzędu marszałkowskiego.
 
Aktualizowany przez MIiR dokument pokazuje cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie dla ich osiągnięcia powinien podjąć rząd, samorządy województw, samorządy powiatowe i gminne oraz pozostałe podmioty zaangażowane w tę politykę. Strategia zawiera główne kierunki prowadzenia polityki regionalnej do 2030 r.
–  Przyjęte rozwiązania określą kierunki i zasady wydatkowania środków pochodzących zarówno z budżetu państwa, jak i funduszy europejskich w sferach związanych z usługami publicznymi oraz z rozwojem miejsc pracy i nowych technologii –  wyjaśnia Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
 
Podczas konsultacji marszałek Geblewicz mówił o doświadczeniach wynikających z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. Podkreślał, że stosowane w województwie zachodniopomorskim narzędzia – Kontrakty Terytorialne i Specjalna Strefa Włączenia – doceniane są przez międzynarodowych ekspertów oraz urzędników Komisji Europejskiej. 
– Fundusze Europejskie, aby przynosiły efekty, muszą dotyczyć zrównoważonego rozwoju całego regionu. To nie jest kwestia szybkiego wydawania pieniędzy. Środki powinny trafiać w szczególności do tych miejsc, w których jest najtrudniej – tłumaczy ideę Specjalnej Strefy Włączenia marszałek Geblewicz. – Ministerstwo potwierdziło, że na Pomorzu Zachodnim prowadzimy pionierskie działania w ramach RPO, na których będzie wzorowała się cała Polska – podsumował marszałek.
 
KSRR zastępuje dotychczas obowiązującą Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjętą przez rząd w 2010 r., uwzględniając aktualne uwarunkowania i wyzwania rozwojowe wynikające z procesów demograficznych, globalizacji oraz nowej perspektywy finansowej UE.
 
Spotkanie w Wałczu skierowane jest do przedstawicieli  samorządów lokalnych, partnerów społeczno-gospodarczych, naukowców.