Wicemarszałek Tomasz Sobieraj laureatem „Zielonego Feniksa”

To wyróżnienie za wspieranie i upowszechnianie energetyki odnawialnej. Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj został laureatem prestiżowego „Zielonego Feniksa”. Jest to najstarsza nagroda w Polsce, przyznawane od 10 lat podczas Festiwalu Ekoenergetyki. Celem jest docenienie oraz wspieranie działań rozwijających zrównoważoną energetykę w Polsce.

- Dzięki konsekwentnym i długofalowym działaniom w zakresie odnawialnych źródeł energii Pomorze Zachodnie jest dziś niekwestionowanym liderem w Polsce. Energia wyprodukowana ze źródeł odnawialnych stanowi 78,8% energii elektrycznej zużywanej w województwie. Dla porównania średnia krajowa nie przekracza 15%. Te liczby pokazują dzisiaj, że region mógłby stać się praktycznie samowystarczalny energetycznie, a energię pozyskiwać tylko ze źródeł odnawialnych – mówił podczas festiwalu wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w Opolu w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego 10 października 2019 r. w czasie gali w ramach Festiwalu Ekoenergetyki. Festiwal Ekoenergetyki to prestiżowe wydarzenie organizowane od ponad 10 lat, którego celem jest promocja zrównoważonej energetyki w Polsce.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego od lat wspiera działania służące rozwojowi OZE. Już w 2010 r. opracowany został pierwszy dokument poświęcony sektorowi energetycznemu pn.: „Program rozwoju sektora energetycznego w województwie zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognostyczna do 2030 r.”. Kompleksowa diagnoza branży pozwoliła wskazać miejsca zagrożone niedoborem mocy, obszary pozbawione dostępu do gazu,  a także najlepsze dla lokalizacji OZE, przemysłu, mieszkalnictwa czy usług. Dokument zdefiniował również priorytety inwestycyjne w zakresie elektroenergetyki, gazownictwa, OZE i ciepłownictwa. Te cele są realizowane m.in. dzięki wsparciu środkami RPO WZ 2014-2020. Na działania związane ze zwiększeniem wykorzystania OZE, modernizacją energetyczną budynków mieszkaniowych i obiektów użyteczności publicznych, rozwojem kogeneracyjnych źródeł energii, w latach 2016 – 2019 przeprowadzono łącznie 17 konkursów. Do dofinansowania skierowano 249 projektów na kwotę ponad 389 mln zł.

Od dwunastu lat samorząd województwa jest także współorganizatorem konferencji pn.: "Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu". Konferencja cieszy się dużym zainteresowaniem i skupia środowiska związane z zagadnieniami poszanowania energii, zagadnieniami OZE, gospodarką niskoemisyjną. Samorząd współpracuje również ze szkołami ponadpodstawowymi o profilu nauczania OZE i elektroenergetyka. W ramach współpracy ogłaszane są również konkursy dla młodzieży.