W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach I fazy oceny merytorycznej dla konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia Listę projektów w ramach Działania 7.6  Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ocenionych pozytywnie w ramach I fazy.

Link: