W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16 dla Działania 7.1 typ 2, z dnia 1.12.2016 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania.

Ponadto, na podstawie art. 44 ust.5 Ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, Instytucja Organizująca Konkurs zamieszcza listę członków Komisji Oceny Projektów.

Jednocześnie informuję iż w przedmiotowym konkursie nie zaszły przesłanki do przeprowadzenia oceny strategicznej z uwagi na kwotę dofinansowania projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs niższą od kwoty dofinansowania założoną w Regulaminie konkursu.
W związku z powyższym wszystkie projekty ujęte w/w liście otrzymały dofinansowanie.

Link: