W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17, publikujemy Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej oraz dokonał zwiększenia alokacji.Wszystkie projekty ocenione pozytywnie w ramach I fazy otrzymały dofinansowanie.

Link: