Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje aktualizację Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania po przeprowadzeniu procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16 dla Działania 8.2

Link: