W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach naboru nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-005/18, przedstawiamy zatwierdzoną listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.