W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.09.03.00-IZ.00-32-001/18, przedstawiamy zatwierdzoną listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Szczegółowe informację znajdują się pod adresem: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/93-wspieranie-rewitalizacji-w-sferze-fizycznej-gospodarczej-i-spolecznej-ubogich-spolecznosci-i-obszarow-miejskich-i-wiejskich-1