W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17 dla Działania 7.6, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

Link: