Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K13/16 dla Działania 8.8 RPO WZ

Link: