Nowa perspektywa finansowa 2021-2027

W nowej perspektywie finansowej 2021-2027 nastąpi kontynuacja działań związanych z adaptacją do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych. Prawdopodobnie podstawą dla ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych dla inwestycji w tym zakresie będą miejskie plany adaptacji. Już teraz można uzyskać wsparcie finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który prowadzi nabór wniosków w programie priorytetowym 5.4 „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie zagrożeń środowiska”. Nabór ukierunkowany jest na szereg różnego rodzaju przedsięwzięć adaptacyjnych, w tym na realizację przedsięwzięć planistycznych. Szczegóły dotyczące naboru znajdują się na stronie NFOŚiGW:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/przeciwdzialanie-zagrozeniom-srodowiska/nabor-2019---2021/

Podręcznik adaptacji dla miast

Pomocnym w pracach dotyczących przygotowania miejskiego planu adaptacji z pewnością będzie przygotowany przez Ministerstwo Środowiska Podręcznik adaptacji dla miast, zawierający praktyczne wskazówki jak krok po kroku opracować dokument:
http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/podrecznik_adaptacji_dla_miast_20191126.pdf

44 MPA

Dla zobrazowania kwestii miejskich planów adaptacji, warto również zapoznać się z zrealizowanym dotychczas projektem Ministerstwa Środowiska, w ramach którego opracowano plany adaptacji do zmian klimatu dla 44 miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Plany te zawierają ocenę wpływu zjawisk klimatycznych na funkcjonowanie miast oraz kierunki działań adaptacyjnych. Przebieg prac nad planami adaptacji znajduje się na stronie: http://44mpa.pl/