W dniu 12 maja 2015 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zgłosiła gotowość do poddania się ocenie Instytucji Audytowej w zakresie spełniania kryteriów desygnacji, określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320) w obszarach: środowisko kontroli wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem, działania w dziedzinie zarządzania i kontroli oraz monitorowania.

Podpisanie Deklaracji gotowości do poddania się ocenie stanowi potwierdzenie ustanowienia systemu zarządzania i kontroli w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Regionalnego, w tym przygotowania pisemnych procedur jego wdrażania.

Uzyskanie desygnacji przez Instytucję Zarządzającą oraz Instytucje Pośredniczące, którym Instytucja Zarządzająca powierzyła część swoich zadań, jest warunkiem rozpoczęcia finansowej realizacji Programu Regionalnego.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 jest jednym z pierwszych województw, które zgłosiły gotowość do poddania się ocenie w terminie 3 miesięcy od zatwierdzenia Programu Regionalnego przez Komisję Europejską, co w tym przypadku przypadało na dzień 12 maja 2015 r.