Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego informuje o rozstrzygnięciu naboru nr RPZP.01.19.00-IZ.00-32-001/20 mającym na celu wybór Grantodawcy projektu grantowego. Nabór przeprowadzony został w trybie nadzwyczajnym mającym na celu ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Uwaga! Wybrany Grantodawca (Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Realizator) w dalszej kolejności uruchomi nabór, w którym będzie przyjmował i rozpatrywał wnioski przedsiębiorców o przyznanie grantów.