Odnowienia doczeka się także elewacja budynku.

Białogard otrzyma blisko 2,5 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na termomodernizację tamtejszego urzędu miasta. W piątek, 4 października, wicemarszałek Tomasz Sobieraj oraz burmistrz Emilia Bury podpisali umowę dotacyjną.

Dzięki przyznanemu wsparciu możliwa będzie modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miasta w Białogardzie. Prace obejmować będą m.in. ocieplenie stropu i ścian, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i modernizację kotłowni gazowej. Odnowienia doczeka się także elewacja budynku.
 
Poziom dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowanych projektu.
 
Przeprowadzona termomodernizacja ma przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej  budynku urzędu o 60,4%. Nastąpi również zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku o 487 636,00 kWh/rok. Planowana modernizacja pozwoli na oszczędności w zakresie zużycia energii cieplnej o 1 595,90 GJ/rok.
 
Zgodnie z założeniami umowy realizacja przedsięwzięcia zakończy się w 2023 r.
 
Projekt pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Urzędu Miasta Białogard” jest realizowany w ramach II Osi priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020.