Trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Regionalny

III posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 odbyło się 11 września 2015 r., w sali sesyjnej Sejmiku Województwa. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie i zastępcy członków Komitetu Monitorującego, obserwatorzy, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej: p. Eva Wenigova - Przedstawicielka Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej oraz p. Wolfgang Munch - Zastępca Dyrektora Działu ds. Polski, Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej, a także przedstawicielka Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – p. Agnieszka Dawydzik – Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju.

Podczas obrad podjęto m.in. uchwały dotyczące przyjęcia kryteriów wyboru projektów w ramach następujących działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:

 • 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia
 • 2.11 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii
 • 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego
 • 3.4 Adaptacja do zmian klimatu
 • 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych
 • 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków
 • 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
 • 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw ekonomii społecznej w województwie
 • 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych
 • 10.1 Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ

 

Ponadto przyjęto również Strategię Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.