W Gryficach i Płotach stawiają na solidny zawód. Pomogą staże, stypendia i nowe pracownie
Ponad 100 uczniów z Technikum Ekonomicznego w Gryficach oraz Technikum Zawodowego w Płotach będzie uczestniczyć  w kursach zawodowych i stażach u lokalnych pracodawców.  Na najlepszych czekają stypendia. W nowy sprzęt wyposażone zostaną dwie pracownie – do nauki języka obcego oraz do obsługi turystycznej. Realizacja  projektu „Postaw na swój rozwój zawodowy” możliwa jest dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Umowę gwarantującą przekazanie dotacji podpisał 15 grudnia 2018 r. w Płotach zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz. Stronę beneficjenta reprezentowali: starosta Ryszard Chmielowicz i wicestarosta Waldemar Wawrzyniak.
 

Rzemieślnicy poszukiwani

Realizacja projektu „Postaw na swój rozwój zawodowy” to efekt rozstrzygniętego w tym roku konkursu w działaniu 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych  uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. W jego efekcie ponad 2,1 tys. zachodniopomorskich uczniów szkół zawodowych weźmie udział w stażach i praktykach u pracodawcy, a 38 szkół i placówek wyposaży pracownie w sprzęt odzwierciedlający prawdziwe warunki pracy. Powstanie też 6 klas patronackich. [więcej o działaniu]
 
– Zainteresowanie konkursem było bardzo duże, ale i potrzeby w zakresie szkolnictwa zawodowego są ogromne. Zachodniopomorski rynek pracy potrzebuje fachowców i dobrych rzemieślników. Trudno jednak o specjalistów bez odpowiedniego przygotowania uczniów i nauczycieli zawodu. Chcemy, by już na etapie szkoły młodzież miała kontakt z przyszłymi pracodawcami. Przeszkolona kadra pedagogiczna, staże i praktyki dla uczniów, kursy specjalistyczne i odpowiednio wyposażone sale i warsztaty mają w tym pomóc – wyjaśnia Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
 
Warto przypomnieć, że przy ocenie wniosków przez komisję konkursową, pozytywną ocenę otrzymały 54 projekty o łącznej wartości wsparcia ponad 48,8 mln zł. Kwota ta przekraczała jednak środki przeznaczone na konkurs w wysokości 27 mln zł. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, po przeanalizowaniu wyników konkursu, zdecydował o zwiększeniu alokacji, a tym samym wsparciu wszystkich pozytywnie ocenionych projektów.

Przyszłość w praktycznej nauce zawodu

Powiat Gryficki (jako organ prowadzący szkoły) będzie realizował projekt, którego wartość przekracza 1,8 mln zł. Dzięki dofinansowaniu uczniowie dwóch szkół ZSP w Gryficach (Technikum Ekonomiczne) oraz ZSP Płoty (Technikum Zawodowe) wezmą udział w kursach zawodowych, w tym z obsługi kasy fiskalnej, kelnerskim, animatora czasu wolnego. Zainteresowani zawodem elektryka zdobędą  uprawnienia SEP do 1 kV. W planach są też  staże zawodowe u lokalnych pracodawców i wyjazdy zawodoznawcze. Uczniowie spotykać się będą także z doradcami zawodowymi. Najlepsi otrzymają stypendia. Dzięki dotacji dwie szkolne pracownie zawodowe – do komunikacji w języku obcym oraz obsługi turystycznej – zostaną doposażone w nowy sprzęt, w tym lady do obsługi klientów.
 
– Obserwujemy, że młodym ludziom zależy nie tylko na wiedzy ogólnej. Chcą zdobywać praktyczne kompetencje, a więc cenne doświadczenie, które  jest poszukiwane na rynku pracy – mówi marszałek Olgierd Geblewicz i dodaje, że dzięki dofinansowaniu  uczniowie szkół w Płotach i Gryficach zdobędą wiedzę w regionalnych specjalizacjach, a więc w turystyce czy hotelarstwie.
 
Projekt będzie realizowany od października 2019 r. do końca września 2023 r. 

Siła w dobrym zawodzie

W perspektywie finansowej 2014-2020 na rozwój edukacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (Oś VIII, działania 8.6, 8.7, 8.8 i 8.9) została przeznaczona kwota ponad 281 mln zł.
 
Konkurs  w działaniu 8.6 został rozstrzygnięty przez WUP w Szczecinie (instytucja pośrednicząca RPO)