Zalecamy, by przystępując do wypełnienia tabeli D-6 Prognoza przepływów pieniężnych (w PLN) załącznika nr 1A i 1B części finansowej Biznes planu usunąć formuły zawarte we wzorze tabeli bądź dokonać ich samodzielnej weryfikacji i korekty.

Błędy wynikające z zastosowania dotychczasowych formuł będą podlegać poprawie w trakcie oceny Komisji Oceny Projektów.

Komunikat dotyczy naboru nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-004/18