Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez przedsiębiorców, w dniu 10 lutego 2021 r. podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-010/20 do dnia 8 marca 2021 r.

Zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie skutkować będzie aktualizacją regulaminu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-010/20 (przyjętego uchwałą nr 1550/20 z dnia 20 listopada 2020 r.).

Wszelkie informacje dotyczące zmiany terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach ww. konkursu udostępnione zostaną na stronie internetowej http://rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/15-inwestycje-przedsiebiorstw-wspierajace-rozwoj-regionalnych-specjalizacji-oraz-inteligentnych-specjalizacji-sektor-turystyki

Jednocześnie IZ RPO WZ informuje, że wnioskodawcom którzy już złożyli wnioski o dofinansowanie przysługiwać będzie prawo do ich wycofania oraz złożenie nowego wniosku wraz z załącznikami w wydłużonym terminie. Informacja o wycofaniu wniosku musi zostać przekazana na piśmie do IZ RPO WZ.