Fot. Urząd Miejski w Koszalinie. Przedstawiciele władz Koszalina – prezydent Piotr Jedliński (w środku) oraz wiceprezydent Przemysław Krzyżanowski (pierwszy z prawej) oraz wicemarszałek Tomasz Sobieraj (pierwszy z lewej) podpisują umowę.
Ponad siedem milionów złotych dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego pozwoli na przeprowadzone termomodernizacji w trzech przedszkolach, żłobku oraz zespole szkół nr 7 w Koszalinie.  Umowa gwarantująca przekazanie wsparcia została zawarta 6 listopada 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Koszalinie. Dokument podpisali wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj i prezydent Koszalina Piotr Jedliński.

Jak pomogą środki unijne?

Prace termomodernizacyjne zostaną przeprowadzone w żłobku „Skrzat”, w budynkach przedszkoli  nr 13, 14 i 15 oraz w zespole szkół nr 7 przy ul. Orląt Lwowskich 18. Inwestycja obejmować będzie m.in. wymianę centralnego ogrzewania, stolarki okiennej i drzwiowej czy docieplenia ścian. Wartość całkowita inwestycji to 10,4 mln zł.

– Bardzo się cieszę, że  kolejne środki trafiają do Koszalina. Gratulacje dla Prezydenta za dobrze przygotowane wnioski. Inwestycja ruszy na początku przyszłego roku, ale przed miastem  jeszcze ogłoszenie przetargów i wyłonienie wykonawców – mówił wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

Planowane zakończenie realizacji inwestycji to grudzień 2022 r.

Jakie korzyści dla środowiska?

Szacuje się, że w wyniki realizacji inwestycji roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 762,53 CO2/rok. Nastąpi również zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach o 2234894  kWh/rok, jak również zmniejszenie zużycia energii końcowej o 6152,91 GJ/rok. Modernizacja energetyczna budynków pozwoli również na oszczędności w zakresie zużycia energii cieplnej o 6125,36 GJ/rok.

Więcej informacji o konkursie

Projekt modernizacji koszalińskich budynków jest realizowany w ramach II Osi priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020. O dofinansowanie mogły starać się: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, osoby prawne jst.

Do dofinansowania wybrano projekty, które przyczyniały się do zmniejszona energochłonności wielorodzinnych i publicznych budynków.  Pierwsze rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w maju 2017 roku. Pierwotna alokacja na ten cel wyniosła  24,4 mln zł. W toku realizacji zwiększono ją do do kwoty 84 mln zł. Ostatnie zwiększenie alokacji nastąpiło 4  wrzesień 2018 r. Wtedy też do dofinansowania wybrano 9 projektów z listy rezerwowej, w tym projekt termomodernizacji w Koszalinie. 
 
W ramach działania 2.5  do dofinansowania skierowanych 32 projekty. Łączna wartość całkowita projektów, które otrzymały dofinansowanie wynosi ponad 109 mln zł