Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że dnia 2 września 2019 r. zakończony został nabór wniosków. W odpowiedzi na konkurs nr RPZP.04.07.00-IZ.00-32-001/19 nie został złożony żaden wniosek o dofinansowanie projektu.