Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 17 czerwca 2020 r. podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w ramach konkursu nr RPZP.09.03.00-IZ.00-32-001/18 o kwotę 7 536 089,44 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa – do 10% wydatków kwalifikowalnych projektów. Dodatkowo Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uwzględniając zakończenie procedury odwoławczej oraz zwiększenie alokacji zaktualizował listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały kolejno największą liczbę punktów. W wyniku powyższego dofinansowanie uzyskało kolejnych 5 projektów na kwotę dofinansowania ze środków EFRR: 8 721 947,74 zł oraz budżetu państwa: 1 307 263,26 zł.

Zaktualizowana lista projektów znajduje się pod adresem: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/93-wspieranie-rewitalizacji-w-sferze-fizycznej-gospodarczej-i-spolecznej-ubogich-spolecznosci-i-obszarow-miejskich-i-wiejskich-1