IZ RPO WZ pragnie poinformować, iż zgodnie z zaleceniami KE z dnia 16.06.2020 r. wydanymi na podstawie analizy Rocznego sprawozdania z kontroli z dnia 12 lutego 2020 r., zgodnie z zapisami
w art. 42 ust. 3 lit. b) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z  dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych oraz zapisami w art. 30 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), każde odniesienie do norm należy opatrywać zwrotem „lub równoważne”. Obowiązek ten ma zastosowanie do wszystkich rodzajów norm, do których instytucja zamawiająca odnosi się w specyfikacji technicznej.

W związku z powyższym niewystarczającym jest zamieszczenie  jedynie ogólnego sformułowania dotyczącego równoważnych rozwiązań na początku specyfikacji technicznej lub w SIWZ. Wymogi określone w dyrektywie stanowią jasno, że zwrot „lub równoważne” musi towarzyszyć każdemu odniesieniu.

W związku z powyższymi zaleceniami KE zostały zaktualizowane Zasady w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 stanowiące załącznik do umowy w ramach RPO WZ 214-2020.

W/w wskazane zasady obowiązują od dnia 24 lipca 2020 r.

Załączniki